Makuhari Messe 9-11 Hall Chiba Concert Setlists

City Chiba, Chiba, Japan
Sep 4 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 12:00 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Okochama Sensou
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. Suna no Wakusei
 10. 39 Music!
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. Dreamin Chuchu
 13. ...
Sep 4 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 4:30 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Okochama Sensou
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. Suna no Wakusei
 10. 39 Music!
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. Dreamin Chuchu
 13. ...
Sep 3 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 12:00 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Super Nuko ni Narenkatta
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. 39 Music!
 10. Suna no Wakusei
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. Amazing Dolce
 13. ...
Sep 3 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 4:30 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Super Nuko ni Narenkatta
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. 39 Music!
 10. Suna no Wakusei
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. Amazing Dolce
 13. ...
Sep 2 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 12:30 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Okochama Sensou
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. Suna no Wakusei
 10. 39 Music!
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. shake it!
 13. ...
Sep 2 2022

Hatsune Miku at Makuhari Messe 9-11 Hall, Chiba, Japan

Set Times:
Doors: 5:00 PM
 1. Next Nest
 2. Vampire
 3. Bless Your Breath
 4. Okochama Sensou
 5. Watashi no Koi wa Hellfire
 6. FLASH
 7. #Kokoro ga Dokka Sabishiinda
 8. Tensai Rock
 9. Suna no Wakusei
 10. 39 Music!
 11. Hatsune Tenchikaibyaku Shinwa
 12. shake it!
 13. ...

Artist charts

Tour Update

Close Video

Marquee Memories: Phoneboy